Положення про відокремлені підрозділи Міжнародної громадської організації "Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації"

Положення про відокремлені підрозділи Міжнародної громадської організації "Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації"

ПОЛОЖЕННЯ

про відокремлені підрозділи Міжнародної громадської  організації

"Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації"

 

  1. Загальні положення

1.1.         Структурно до Міжнародної громадської  організації "Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації" (далі за текстом – Секції), згідно з її Статутом входять створені нею відокремлені підрозділи – відділення,  осередки та їхні філії.

1.2.         Регіональні відділення  УС  МПА створюються, як правило, відповідно до адміністративно-територіального поділу України на рівні областей або міст обласного чи державного підпорядкування.

На кожній із вказаних територій може бути створене, як правило, тільки одне регіональне відділення УС МПА.

1.3.         У підрозділах з великою кількістю особового складу,  діяльність яких носить міжрегіональний характер (зокрема, в навчальних закладах МВС України), задля забезпечення інтересів членів МПА та з метою оптимізації управління Секцією з дозволу Національного виконавчого комітету (далі – НВК) створюються осередки навчальних закладів або відповідних підрозділів.

1.4.         Для більш гнучкої статутної діяльності та поширення ідей МПА серед працівників поліції у складі відділень та осередків з дозволу НВК можуть створюватись філії в районах, містах чи окремих підрозділах, відповідно до структурної побудови системи МВС України.

1.5.         Відділення (осередки) Української секції МПА  діють на основі Закону України «Про громадські об'єднання», інших законодавчих актів України, Статуту УС МПА та цього  Положення, яке розробляється Національним виконавчим комітетом і затверджується Національною Виконавчою Радою (далі – НВР) УС МПА.

1.6.         Відділення (осередки) у встановленому порядку представлені у Національній Виконавчій Раді для спільного досягнення мети та реалізації завдань, визначених Статутом УС МПА.

 

Стаття 2. Заснування відділень (осередків),  прийняття їх до складу Секції

2.1.  Відділення або осередок можуть бути створені лише ініціативною групою членів МПА -  працівників органів внутрішніх справ, які перебувають на службі або звільнені на пенсію у відставку або в запас, та мешкають на території майбутнього відділення або працюють у підрозділі, навчальному закладі, де створюється осередок.

2.2. Всі організаційні питання щодо підготовки та проведення засновницької конференції (зборів) відділення (осередку) вирішує організаційний комітет, який створюється ініціативною групою. Організаційний комітет інформує про свою роботу генерального секретаря УС МПА, отримує від нього відповідні консультації та запрошує за його допомогою до участі в засновницьких заходах представника НВК УС МПА.

2.3.    Засновницька конференція (збори) визнається правомочною, якщо в її роботі взяли участь не менш, як 20 осіб (див. п. 2.1. цього розділу), які заявили про свою згоду зі Статутом УС МПА та прийняли рішення про утворення відділення (осередку), а також обрали його представницькі  органи у відповідності з положеннями керівних документів УС МПА.

 

Стаття 3. Керівні органи

 

3.1  Відділення (осередок) обирає  виконавче бюро, яке керує  його діяльністю у період між загальними зборами і звітно-виборчими конференціями. Зміст діяльності виконавчого бюро визначається метою та завданнями Секції.

До складу виконавчого бюро обираються щонайменше:

-  голова;

- секретар;

- скарбник.

 

На звітно-виборчій конференції можуть визначатись інші виборні посадиу виконавчому бюро та їхні повноваження.

3.2 У створених відповідно до ст.1 п. 1.4 цього Положення філіях обираються щонайменше:

- голова філії;

- заступник голови філії.

 

3.3.    Відділення (осередок) незалежні у виборі кількості та структурної побудови свого адміністративного управління.

 

  Стаття  4. Визнання повноважень та прийняття до складу Секції

4.1 Відділення (осередок) приймається до складу Секції      Національною Виконавчою Радою   за    рекомендацією    НВК   на    підставі    висновку    генерального   секретаря  та  постійної комісії  з   внутрішніх   питань  про дотримання процедури заснування.

4.2.Підставою для розгляду Національним виконавчим комітетом УС МПА питання про визнання повноважень новоутвореного відділення (осередку) є представлений ним комплект документів, до складу яких входять:

- офіційне повідомлення на адресу НВК УС МПА про створення відділення (осередку), підписане його головою та секретарем;

- протокол засновницької конференції (зборів), підписаний її головою та секретарем;

-  поіменний список учасників конференції (зборів);

- відомості про відділення (осередок) – повна адреса штаб-квартири, П.І.Б. усіх посадових осіб із зазначенням місця роботи, посад, місця проживання, службових та домашніх телефонів.

4.3. Комплект засновницьких документів надсилається генеральному секретарю, який виносить відповідне питання на розгляд НВК.

4.4. Протягом місяця з дня одержання засновницьких документів НВК повинен розглянути питання та прийняти рішення рекомендувати Національній Виконавчій Раді визнати новоутворене відділення (осередок) або про мотивовану відмову у визнанні.

4.5. У разі відмови визнання відділення (осередку) НВК може повторно розглянути це питання після усунення виявлених недоліків або внести його безпосередньо на розгляд чергового конгресу УС МПА.

4.6. Процес створення відділення (осередку) вважається завершеним тільки після прийняття його до складу Секції. До офіційного прийняття до складу УС МПА відділення (осередку) його представники можуть брати участь в роботі Національного конгресу в якості спостерігачів за власні кошти.

 

Стаття 5. Статус

5.1. Юридичний статус відділення (осередку) визначається діючим законодавством України щодо громадських об'єднань. Відокремлені підрозділи Секції не є юридичними особами, крім випадків, передбачених законодавством України.

Регіональні відділи та осередки УС МПА, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення в дію Закону України «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012 року, за рішенням НВР зберігають за собою статус юридичної особи після введення цього Закону в дію.

5.2. Діяльність відділень (осередків) обмежується територією регіонів, де вони засновані, чи підрозділами, або навчальними закладами, на які поширюється їх юрисдикція, і повністю підзвітна НВК. Будь-які офіційні пропозиції щодо міжнародної співпраці в межах МПА відділення (осередки) вносять лише через Національний виконавчий комітет.

 5.3. Відділення (осередки) не можуть ставати колективними членами інших громадських об'єднань.

Стаття 6. Членство

Відділення (осередки) приймають до своїх лав працівників поліції, Національної гвардії України чи підрозділів інших відомств (працюючих, у відставці чи службовців), на які поширюється дія Закону України «Про поліцію», незалежно від їхнього звання, статі, національності, мови або релігійних уподобань, а також, в окремих випадках, - інших громадян України та іноземців. При цьому забезпечується дотримання принципів та порядку членства, викладених у Директиві про членство в Український секції МПА, яке затверджується Національною Виконавчою Радою УС  МПА.

 

Стаття 7. Повноваження, основні види діяльності

7.1. Виходячи з фінансових можливостей відділень (осередків), їхні керівні органи мають право розглядати та затверджувати порядок використання основних фондів, іншого власного майна, грошових коштів, зокрема, на утримання відділень (осередків), надання матеріальної допомоги членам МПА, а також штатний розклад з розмірами заробітної плати штатних працівників. З метою реалізації статутних цілей наймати на роботу працівників на основі трудових договорів відповідно до законодавства України.

7.2. За погодженням з НВК встановлювати безпосередні контакти з регіональними формуваннями національних секцій інших країн. Організовувати обмін візитами, брати участь у спільних заходах.

7.3. Вносити пропозиції, що випливають з мети діяльності Секції, її відділень (осередків),  до органів місцевої влади та управління, одержувати від них інформацію,  необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань. 

7.4. Організовувати та проводити культурно-просвітницькі заходи, конференції, семінари, ділові зустрічі і т. п.

7.5. Через фахівців – членів МПА надавати консультативну та практичну допомогу іншим членам УС МПА  у    правовому захисті від посягань на їхні законні права та інтереси.

7.6.   Брати участь у інших заходах Секції, позначених у Статуті  УС МПА.

7.7. Підтримувати контакти із засобами масової інформації з метою пропаганди своєї діяльності та цілей МПА.

7.8.  Здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству, цьому Статуту і відповідає меті та завданням Секції.

Стаття 8. Фінансово-господарська діяльність. Звітність

              8.1  Відділення (осередки) є неприбутковими організаціями,   які для виконання статутних завдань мають у своїй власності кошти, майно - будинки, споруди, устаткування, транспорт, інвентар,  інше майно культурно-освітнього і оздоровчого призначення та  здійснюють фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією завдань та форм основної діяльності.

8.2. Джерелами фінансування відділень (осередків) можуть бути 

- разові та періодичні внески;

- добровільні пожертвування та благодійні внески;

- пасивні доходи;

- безоплатно  передані  активи;

- інші доходи, передбачені законодавством України.

8.3.         Відділення (осередки) у відповідності до чинного законодавства України зобов'язані здійснювати бухгалтерський та податковий облік, подавати податкову та статистичну звітність, сплачувати передбачені законодавством платежі та збори.

8.4. Розпорядчими документами з фінансово-господарських питань для відділень (осередків) УС МПА є директиви, положення а також відповідні вказівки Адмінцентру.

  8.5. Фінансово-економічні стосунки Секції та її відділень (осередків) регулюються директивами з фінансово-господарських питань.

 

  8.6.  Відділення (осередки) здійснюють відрахування до Секції (Адмінцентр) періодичних, разових внесків, інших платежів в розмірах і в терміни, які визначаються розпорядчими документами Секції.

  8.7.  Фінансовий рік для відділень (осередків) збігається з календарнім роком.

  8.8. Перевірка фінансово-господарської діяльності  Відділень (Осередків) здійснюється зовнішнім аудитором не менше одного разу на три роки.

                                  Стаття 9. Відповідальність

9.1. Порушення Статутів МПА чи УС МПА, Регламенту УС МПА і Міжнародних правил, а також національних чи міжнародних директив МПА з боку відділень (осередків) розглядається НВК Секції, який вживає визначені Регламентом УС МПА заходи реагування та забезпечує усунення наявних недоліків. Про допущені відділенням (осередком) порушення та вжиті щодо них заходи НВК інформує ці відділення (осередки) письмово, негайно після прийняття рішення, а також вносить це питання на розгляд найближчого Національного конгресу УС МПА.

9.2. Порушення статутних вимог, положень Регламенту чи директив з   боку члена УС МПА повинне розглядатись керівними органами відділення (осередку), до якого він належить. А воно, у свою чергу, вживає відповідних заходів реагування до порушника. Коли відділення (осередок)  не реагує на порушення, то несе за це відповідальність згідно з Регламентом.

 

Стаття 10. Призупинення діяльності

10.1. Національна Виконавча Рада УС МПА може призупинити діяльність відділення (осередку). У надзвичайних випадках це може зробити НВК УС МПА з наступним затвердженням відповідного рішення Національною Виконавчою Радою.

10.2.  Підстави призупинення діяльності відділення (осередку) і подальші пов'язані з цим процедури визначаються Регламентом Секції.

Стаття 11. Виключення з Української секції МПА

11.1. Виключення відділення (осередку) з Української секції   МПА застосовується   лише   після призупинення   його діяльності   з   дотриманням   усіх   передбачених   Статутом та Регламентом процедур, коли підстави для прийняття такого рішення   не  усунуті   і   продовжують  існувати.   Питання  про   виключення відділення (осередку) зі складу Секції вирішується більшістю у дві третини голосів присутніх або представлених на Національному конгресі  УС  МПА  делегатів. 

11.2. У випадку виключення відділення (осередку) зі складу Української секції його члени можуть стати на облік у інших відділеннях (осередках) або в Адміністративному центрі УС МПА, як це передбачено Регламентом УС МПА.

 

 

Стаття 12. Набуття чинності

Дане Положення затверджене  IX Національним конгресом УС МПА 27 жовтня 2016 року в м. Києві і набуває чинності  від дня затвердження.

 

 

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2